ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. BEDRIJFSINFORMATIE

Furriends For Life is een handelsnaam van Talking People BV (ondernemingsnummer BE0648.850.618).

Het adres van de maatschappelijke zetel is Elyzeese Velden 4 in 9000 Gent. Het e-mailadres is els@furriendsforlife.be.


Artikel 2. TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, (online) workshops, trainingen, videogesprekken, huisbezoeken en/of andere overeenkomsten met Furriends For Life. Ze hebben altijd voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3. DEFINITIES

1.     Gedragsdeskundige: Els Van Overstraeten.

2.     Klant: De consument die een overeenkomst afsluit met Furriends For Life en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.

3.     Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de klant en Furriends For Life.

4.     Diensten: gedragsadvies en (online) workshops.

5.     Gedragsadvies: het verstrekken van een stappenplan op maat en eventuele bijkomende begeleiding om ongewenst gedrag bij de kat(ten) van de klant te voorkomen of op te lossen, tijdens een videogesprek of huisbezoek.

6.     Workshop: lezing of webinar over kattengedrag, -gezondheid en -voeding. Deze algemene opleidingen vormen geen advies op maat van de specifieke situatie van de klant.

7.     Aanbod: alle aanbiedingen en tarieven die door Furriends For Life worden bekendgemaakt.

8.     Schriftelijke communicatie: sociale media, e-mail, flyers, brochures.

9.     Website: www.furriendsforlife.be


Artikel 4. AANBOD EN AANVAARDING

Het aanbod van Furriends For Life is beschikbaar via de website, sociale media, e-mail, flyers en brochures.

 

De prijzen zijn afhankelijk van de gekozen dienst. De weergegeven prijzen zijn in euro en inclusief BTW.

Eventuele bijkomende diensten worden met de klant overeengekomen en schriftelijk bevestigd. Ze worden aangerekend conform de geldende prijzen.

Furriends For Life heeft het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat door de klant werd aangekocht, en dus aanvaard, is het geldende aanbod.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan inhoudelijke fouten (prijs, omschrijving) op de website of in de schriftelijke communicatie van Furriends For Life.

Artikel 5. INSCHRIJVING EN AANKOOP

Inschrijvingen voor een (online) workshop of aanvragen voor gedragsadvies verlopen via de website van Furriends For Life.  Inschrijvingen en aanvragen via e-mail of per telefoon (inclusief sms en WhatsApp) worden niet aanvaard.

De overeenkomst tussen de klant en Furriends For Life komt pas tot stand na de elektronische bevestiging en betaling via de website. Daarbij ontvangt de klant ook een digitale factuur.

Artikel 6. BETALINGSVOORWAARDEN

Inschrijvingen voor een (online) workshop worden meteen betaald via de website. Na bevestiging van de bestelling kiest de klant een van de voorgestelde betalingsmethodes.

Betalingen voor gedragsadvies worden als volgt opgesplitst:

1.     De klant kiest de formule van zijn/haar/hun voorkeur op de website en betaalt meteen een voorschot via een van de voorgestelde betalingsmethodes.

2.     Na betaling krijgt de klant automatisch toegang tot een uitgebreide vragenlijst betreffende het (ongewenste) gedrag van de kat(ten).

3.     Voor het videogesprek of huisbezoek leggen de klant en de gedragsdeskundige in onderling overleg een datum vast.

4.     Daarna wordt een factuur opgemaakt voor het saldo van de gekozen formule. Deze factuur moet voldaan zijn voor aanvang van het videogesprek of huisbezoek.

Als de situatie dat vereist, kan in onderling overleg beslist worden om verdere begeleiding te voorzien in de vorm van een extra videogesprek of huisbezoek. In dat geval wordt een bijkomende factuur opgemaakt, die voldaan moet zijn voor aanvang van het videogesprek of huisbezoek.

In overleg met en na schriftelijke bevestiging door de gedragsdeskundige kunnen deelbetalingen worden toegestaan, met duidelijke vermelding van de vervaldatum. De klant zal het advies op maat pas ontvangen na betaling van het volledige verschuldigde bedrag.

Bij overschrijding van de afgesproken betaaltermijn zal op de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest  van 10% per jaar verschuldigd zijn, vanaf de vervaldatum van de factuur tot op het moment van algehele betaling. Furriends For Life is gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen.

Indien de klant in gebreke blijft om de openstaande vordering(en) te voldoen, kan Furriends For Life alle deelnames door de klant aan workshops en/of de verdere uitvoering van diensten opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd, inclusief de toegevoegde verwijlinteresten.


Artikel 7. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Voor (online) workshops eindigt de overeenkomst na afloop van de workshop of, indien zo overeengekomen, het ter beschikking stellen van de digitale opname.

Voor een videogesprek of huisbezoek eindigt de overeenkomst na het doorsturen van het advies op maat door de gedragsdeskundige.

Als de situatie dat vereist, kan in onderling overleg beslist worden om bijkomende begeleiding te voorzien in de vorm van een nieuw online consult of huisbezoek. In dat geval wordt de overeenkomst verlengd tot na het doorsturen van het finale advies door de gedragsdeskundige.


Artikel 8. ANNULERINGSBELEID

Iedere annulering van de inschrijving voor een (online) workshop door de klant moet schriftelijk gebeuren, via e-mail, sms of WhatsApp, en voor de start van de (online) workshop. Indien mogelijk wordt gezocht naar een alternatieve datum. Indien de klant hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald. Na afloop van een (online) workshop kan de inschrijving niet meer geannuleerd worden.

Furriends For Life heeft het recht een (online) workshop te annuleren wegens overmacht (zie artikel 9 van deze algemene voorwaarden). De klant krijgt hiervan zo snel mogelijk telefonisch en schriftelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Indien de klant hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald.

Digitale opleidingen en bestanden (zoals webinars en e-books), die na betaling meteen downloadbaar zijn, kunnen in geen geval worden geannuleerd en worden niet terugbetaald.

Gezien de beperkte beschikbaarheid van de gedragsdeskundige wordt klanten gevraagd om videogesprekken en/of huisbezoeken goed in te plannen. Iedere annulering van een videogesprek of huisbezoek door de klant moet schriftelijk gebeuren, via e-mail, sms of WhatsApp. Indien mogelijk wordt gezocht naar een alternatieve datum. Indien de klant hiervan gebruikmaakt, worden het betaalde voorschot en saldo niet teruggestort.

In andere gevallen geldt: bij aanvaarding van een annulering ten laatste 48 uur voor de geplande afspraak worden het betaalde voorschot en saldo teruggestort. Bij annulering minder dan 48 uur voor de geplande afspraak wordt enkel het betaalde saldo teruggestort. Het voorschot dekt in dat geval de reeds uitgevoerde verwerking van de vragenlijst door de gedragsdeskundige.

Indien de klant zonder voorafgaande verwittiging afwezig is bij de start van het geplande videogesprek of huisbezoek worden het betaalde voorschot en saldo niet teruggestort. Een eventueel uitstaand saldo dient alsnog voldaan te worden voor de afgesproken vervaldag.

Furriends For Life heeft het recht een videogesprek of huisbezoek te annuleren wegens overmacht (zie artikel 9 van deze algemene voorwaarden). De klant krijgt hiervan zo snel mogelijk telefonisch en schriftelijk bericht. Indien mogelijk wordt naar een alternatieve datum gezocht. Indien de klant hiervan gebruikmaakt, worden het betaalde voorschot en saldo niet teruggestort. In alle gevallen wordt enkel het betaalde saldo teruggestort. Het voorschot dekt in dat geval de reeds uitgevoerde verwerking van de vragenlijst door de gedragsdeskundige.


Artikel 9. OVERMACHT

Furriends For Life neemt alle redelijke maatregelen om haar verplichtingen ten aanzien van de klant na te komen. Furriends For Life is niet aansprakelijk indien (online) workshops, videogesprekken of huisbezoeken moeten worden verplaatst of geannuleerd wegens onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden. Worden onder meer als geval van overmacht beschouwd: ziekte, ongeval, weersomstandigheden, brand, overstroming, lockdown, staking of lock-out, hacking, netwerkproblemen, algehele stroompanne.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID

De informatie die wordt verstrekt tijdens (online) workshops of in (digitale) bestanden is van algemene aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van de klant. In het geval van ongewenst gedrag bij de kat(ten) van de klant kan de algemene informatie volstaan voor een oplossing. In andere gevallen is gedragsadvies op maat aangewezen.

Bij ieder ongewenst gedrag moet(en) de betrokken kat(ten) grondig worden onderzocht door een dierenarts. Het gedrag kan een medische oorzaak hebben en die moet eerst behandeld worden. Pas als de kat(ten) gezond of genezen is/zijn verklaard, kan de gedragsdeskundige worden ingeschakeld.

De klant is volledig en bij uitsluiting verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van het niet, onjuist of onvolledig invullen van de uitgebreide vragenlijst i.v.m. de kat(ten). Deze informatie vormt, samen met eventuele observaties door de gedragsdeskundige, de basis voor het gedragsadvies dat uiteindelijk zal worden verstrekt.

Het gedragsadvies wordt schriftelijk (digitaal) ter beschikking gesteld van de klant. Eventueel bijkomend mondeling advies wordt altijd schriftelijk bevestigd. Advies dat niet schriftelijk beschikbaar is, wordt geacht niet te zijn verstrekt.

De klant is volledig en bij uitsluiting verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correcte toepassing van het verstrekte gedragsadvies. Furriends For Life is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van het gedragsadvies door de klant.

De gedragsdeskundige heeft een inspanningsverbintenis ten aanzien van de klant. Ze verbindt zich ertoe om haar kennis omtrent het gedrag en het welzijn van katten up-to-date te houden en het gedragsadvies daarop af te stemmen. Ze kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de klant gewenste resultaat en ook in dat geval blijft de betalingsverplichting bestaan.

Artikel 11. DISCLAIMER WEBSITE

Furriends For Life streeft ernaar om de beschikbare informatie op de website volledig, correct, nauwkeurig en up-to-date te houden. Indien, ondanks deze inspanningen, de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, dan zal Furriends For Life dit zo snel mogelijk rechtzetten. Furriends For Life kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de website.

Furriends For Life stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en online diensten altijd toegankelijk zijn, maar kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, als gevolg daarvan.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Furriends For Life verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan, met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Artikel 12. AUTEURSRECHTEN

Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden erkent de klant uitdrukkelijk dat alle product- en bedrijfsnamen, ontwerpen, teksten, afbeeldingen, downloads, modules, materialen en overige inhoud op de website en sociale media en in e-mails, flyers en brochures beschermd zijn door intellectuele rechten en toebehoren aan Furriends For Life of rechthoudende derden.

Alle materialen die worden gecreëerd in het kader van (digitale) workshops, videogesprekken en huisbezoeken zijn en blijven eigendom van Furriends For Life. Daaronder vallen onder meer e-books, PowerPointpresentaties, beeld- en geluidsopnames, vragenlijsten, adviezen, stappenplannen. De klant zal de materialen enkel downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik en niet zonder voorafgaande toestemming van Furriends For Life kopiëren, openbaar maken of overmaken aan derden.

 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een online platform, dan is de toegang tot de gebruikersaccount van de klant strikt persoonlijk. De accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden. De toegang tot het account van de klant zal voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden. Furriends For Life is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de klant.

 

Wanneer de klant handelt in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan Furriends For Life, dan is deze laatste gerechtigd de toegang te ontzeggen of diensten op te schorten, onverminderd de schadevergoeding die Furriends For Life hiervoor kan vorderen ten aanzien van de klant.

Artikel 13. VERTROUWELIJKHEID

Het contact tussen de klant en Furriends For Life is strikt vertrouwelijk. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle verstrekte informatie.

De klant erkent en aanvaardt het privacybeleid van Furriends For Life, dat beschikbaar is via de website.

Artikel 14. BETWISTINGEN

Eventuele klachten betreffende het verloop van een (online) workshop, videogesprek of huisbezoek moeten binnen de 8 kalenderdagen schriftelijk en met duidelijke omschrijving worden overgemaakt aan Furriends For Life.

 

Indien de klacht naar het oordeel van Furriends For Life gegrond is, kan Furriends For Life, rekening houdend met de belangen van de klant en de aard van de klacht, kiezen tussen vervanging van de geleverde dienst of het toekennen van een prijskorting.

 

Een eventuele schadevergoeding die ten gevolge van een klacht uitgekeerd wordt, kan nooit hoger zijn dan het verschuldigde inschrijvingsbedrag of factuurbedrag.

Eventuele klachten betreffende een factuur moeten binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de verzending van de factuur schriftelijk en met duidelijke omschrijving worden overgemaakt aan Furriends For Life.

 

Bij gebreke aan tijdig protest zijn de facturen definitief aanvaard en is volledige betaling verschuldigd. Het protest schorst de verbintenis van de klant tot betaling niet.

Artikel 15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Furriends For Life. De algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands, bij interpretatie van eventuele vertalingen heeft de Nederlandstalige versie steeds voorrang.

De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen.

Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst tussen Furriends For Life en de klant zal uitsluitend worden onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en hoven van Gent.


Ongewijzigd van kracht sinds 5 augustus 2022.

©2022 Furriends For Life | Privacybeleid